Canolfan Deuluol Tŷ’r Teulu – Gweithiwr Chwarae

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Gweithiwr Chwarae (Hyd at Fawrth 2022, gyda’r cwmpas i ymestyn, yn dibynnu ar cyllido llwyddiannus)

20 awr yr wythnos

Isafswm Cyflog Cenedlaethol – yn codi ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus

Dyddiad cau – 27ain Mai 2021

Rydym yn edrych i benodi unigolyn deinamig, llawn cymhelliant sy’n angerddol am weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Cymhwyster NVQ Lefel 1 mewn Gofal Plant neu gyfwerth a phrofiad o weithio gyda phlant.

Bydd deiliad y swydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Deuluol Llanybydder. Rydym yn cydnabod arwyddocâd a gwerth chwarae yn natblygiad plant a’u hawydd cynhenid ​​i chwilio am gyfleoedd fel rhan o’u chwarae a’u dysgu. Fel Gweithiwr Chwarae, byddwch yn darparu cyfleoedd chwarae a dysgu i bob plentyn. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau dan do ac awyr agored, felly dylech fod yn barod i weithio gyda’r elfennau naturiol, mynd yn flêr a sicrhau yn gyffredinol bod gan y plant amgylchedd diogel. Bydd y rôl hon yn cynnwys cynllunio, trefnu a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden ar gyfer plant 0- i 12 oed, a chefnogi teuluoedd. Rhaid i’r ymgeisydd fod yn barod i ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Bydd y swydd 20 awr yn cael ei gweithio o ddydd Mawrth i ddydd Gwener.

Mae angen Cymraeg sgwrsiol i gyflawni’r swydd hon. Gellir darparu cefnogaeth i gyrraedd y lefel hon.

Am fwy o wybodaeth, neu am phecyn cais, cysylltwch gyda: Kimberly Rees – llanybydderfc2@gmail.com

Gofynnir am wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon. Mae angen tystlythyrau hefyd.

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac fe’i hariannir yn rhannol gan Blant Mewn Angen.

 

Canolfan Deuluol Tŷ’r Teulu / Llanybydder Family Centre

Cwm Aur, Hafan Unit,

Heol Y Dderi

Llanybydder SA40 9AB                                                                                       

Tel/Ffȏn: 01570 481617

 email/ebost:  llanybydderfc2@gmail.com

Charity Number / Rhif Elusen: 1087515