Cronfa Cysylltu Cymunedau Sir Gaerfyrddin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae Cronfa Cymunedau Cysylltiedig Sir Gaerfyrddin yn grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau ac unigolion lleol ledled Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, adeiladu cysylltiadau cymdeithasol cryfach a mynd i’r afael â Phwysau’r Gaeaf.

Gall sefydliadau wneud cais am hyd at £5,000 ac unigolion hyd at £300.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Rhagfyr 2021 a rhaid gwario arian erbyn 31 Mawrth 2022.

❓  Dysgwch fwy am y gronfa yn y Digwyddiad Lansio 24.11.21 11am.

A oes angen cyllid arnoch ar gyfer eich Grŵp Cymunedol i helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd yn Sir Gaerfyrddin?

Mae gan Gronfa Cymunedau Cysylltiedig Sir Gaerfyrddin gyllid ar gael NAWR o hyd at £5,000 i helpu sefydliadau (a hyd at £300 i unigolion) i ymgysylltu â’r rhai sydd mewn perygl o gael eu hallgáu, adeiladu cysylltiadau cymdeithasol cryfach a mynd i’r afael â Phwysau’r Gaeaf.

Gallai enghreifftiau o’r defnydd o gyllid gynnwys:

  • dechrau gweithgareddau fel corau, clybiau cinio, boreau coffi, grwpiau celf
  • ymgysylltu â’r rhai sy’n byw gyda dementia
  • addasu cyfleusterau i ddarparu ar gyfer ystod ehangach o gynulleidfaoedd a gweithgareddau
  • helpu’r rhai sydd wedi’u hynysu gyda siopa, casglu meddyginiaethau, gwaith tŷ, cerdded cŵn
  • lleihau unigedd drwy alwadau, mentrau Cynhwysiant digidol, ffonau symudol, ad-ychwanegu
  • cymorth i ofalwyr di-dâl neu ofalwyr cyflogedig

Cymhwysedd

Rhaid cwblhau prosiectau a gwario arian erbyn 31 Mawrth 2022. Nid yw costau staff ar gyfer dyletswyddau craidd yn gymwys. Ni fydd y Gronfa yn talu am wariant ôl-weithredol, gwariant ymroddedig na chostau ar gyfer gweithgareddau a ddechreuwyd cyn i grant gael ei gymeradwyo.

Y Broses Ymgeisio

Llenwch y ffurflen gais isod yn a’i chyflwyno gyda’r dogfennau ategol perthnasol i’ admin@cavs.org.uk

Lawrlwythwch y ffurflen (MS Word Document)

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw 6 Rhagfyr 2021.