Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhaglen cyllid grant i helpu cymunedau sy’n byw o fewn pum milltir i rai gorsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi weithredu dros eu hamgylchedd lleol.

Mae’r Cynllun Cymunedau Trethi Tirlenwi yn agored i geisiadau ac yn cau 23 Ionawr 2022, fydd prosiectau llwyddiannus yn cychwyn yn Mawrth 2022.

Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT) yn rhaglen gyllid gan Lywodraeth Cymru sy’n cael ei rheoli gan CGGC. Mae’r cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio gan waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi.

Pwy a beth fydd yn derbyn cyllid?

Bydd y gronfa ar agor i unrhyw sefydliad ar gyfer prosiectau sy’n canolbwyntio ar un neu fwy o’r themâu canlynol:

Bioamrywiaeth – creu rhwydweithiau ecolegol cydnerth er budd amrediad o gynefinoedd a rhywogaethau:

  • Gwella amodau er mwyn helpu rhywogaethau brodorol, peillwyr ynghyd â darparu cyfleoedd ar gyfer plannu newydd
  • Adfer, cynnal a chadw a gwella cynefinoedd naturiol
  • Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn ymwreiddio bioamrywiaeth

 

Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi – hyrwyddo ymwybyddiaeth ac ymarfer gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu:

  • Rhoi anogaeth i atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff
  • Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
  • Ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth i alluogi gwastraff gael ei weld fel adnodd

 

Gwelliannau amgylcheddol ehangach – dod â budd ehangach i’r gymuned drwy wella ansawdd y lle:

  • Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi isadeiledd gwyrdd
  • Dychwelyd ardaloedd sydd wedi cael eu hesgeuluso ac sydd wedi dirywio yn ôl i’w defnyddio gan y gymuned
  • Cynnal a chadw neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol

 

Gweler gwefan CGGC i gael mwy o wybodaeth