Cronfa Waddol Dr. Dewi Davies

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae’r gronfa hon bellach ar agor. Y dyddiad cau yw 14 Mehefin am 12pm (canol dydd)

Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol:

 • Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig
 • Prosiectau sy’n gweithio gyda’r genhedlaeth hŷn i leihau unigrwydd
 • Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi’r gwaith o hyrwyddo a dysgu’r Iaith Gymraeg, Diwylliant Cymreig a Threftadaeth Gymreig
 • Magu hyder ac ehangu gorwelion unigolion nad oes ganddynt lawer o adnoddau
 • Unigolion talentog er mwyn iddynt ddilyn eu dyheadau e.e. bwrsariaethau, cyfarpar, offerynnau

 

IYn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru. Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach. Rydym wedi defnyddio yr hyn a ddysgwyd o’r adroddiad i ffurfio meini prawf Cronfa Waddol Dr Dewi Davies. Erbyn hyn bydd y gronfa’n cefnogi costau craidd sefydliadau sy’n gweithio mewn meysydd cymwys ac yn cefnogi’r themâu a amlygwyd uchod.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol, a bod gwybod bod arian ar gael yn gallu rhoi hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect yn y tymor hir. Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn,hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn.

Rydym yn gobeithio gallu dyrannu o leiaf un grant tair blynedd y flwyddyn. I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano. D.S. Bydd eich cais yn dal i gael ei ystyried ar gyfer cyllid un flwyddyn os nad ydych yn llwyddiannus am grant tair blynedd.

 

Y grantiau sydd ar gael

 • Gall unigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau rhwng £500 a £5,000
 • Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000.

 

Pwy all wneud cais?

Unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn yr Ardaloedd Allbwn Uwch (LSOAs) haen isaf fel y’u gelwir yn fwy cyffredin:

Yn Sir Gaerfyrddin

 • Cenarth,
 • Cynwyl Elfed 1,
 • Llanfihangel ar Arth 1 & 2,
 • Llangeler
 • Llanybydder 1 & 2.

 

Yng Ngheredigion

 • Aberporth 1 & 2
 • Beulah
 • Capel Dewi
 • Aberteifi Mwldan
 • Cardifan Rhyd y Fuwch
 • Aberteifi Teifi
 • Llandyfriog
 • Tref Llandysul
 • Llanwenog
 • Penbryn
 • Pen-parc 1 & 2
 • Troedyraur

 

Mae’r gronfa’n cynnwys Trefi Aberteifi

 • Aberporth
 • Castell Newydd Emlyn
 • Llandysul
 • Llanybydder ynghyd â’r pentrefi cyfagos.

 

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Ffurflen gais ar gael o wefan Sefydliad Cymunedol Cymru.

 

Cwrdd â’r Cyllidwr: Dydd Iau, 12fed Mai am hanner dydd.

Cewch glywed mwy gan y cyllidwr am y gronfa hon, archebwch yma:Eventbrite