Cynhadledd Llywodraethu Rhanbarthol Rhithwir Gorllewin Cymru – Adnoddau

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cyflwyniadau / gwybodaeth o’r gynhadledd ranbarthol
25-29 Ebrill 2022

Roedd CAVS, PAVS a CAVO yn falch iawn o gyflwyno wythnos o seminarau ar-lein amser cinio ar bynciau Llywodraethu cyfredol. “Cewch y wybodaeth ddiweddaraf i’ch sefydliad a manteisiwch ar y cyfle i holi’r arbenigwyr am faterion pwysig.”

Dydd Llun 25ain Ebrill: Diogelu a Gwasanaeth Datgelu & Gwahardd
 Carol Ann Eland, y Gwasanaeth Datgelu & Gwahardd a Suzanne Mollison, CGGC

Cyfle i gwrdd â’r arbenigwyr ar faterion yn ymwneud â Diogelu a’r Gwasanaeth Datgelu & Gwahardd.  Bydd y ffocws ar wirfoddolwyr.

Cyflwyniadau:

 

Dydd Mercher 27ain Ebrill: Gweithio Hybrid 
Catherine Almeida, Cyfreithwyr JCP

Wrth i Weithio Hybrid ddod yn fwy cyffredin, mae llawer o faterion y mae’n rhaid i sefydliadau feddwl amdanynt er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu diogelu. Bydd Catherine yn ymdrin â meysydd fel:

  • Beth yw’r materion cyfreithiol i fynd i’r afael â nhw os ydych am ymgorffori Gweithio Hybrid yn eich sefydliad?
  • A oes gennych bolisi Gweithio Hybrid clir a hygyrch ar waith, a chontractau cyflogaeth wedi’u teilwra’n benodol?
  • Sut ydych chi’n mynd ati i weithio ar y cyd?
  • Beth sydd angen bod mewn contractau Gweithio Hybrid i ddiogelu’r sefydliad?
  • Sut ydych chi’n diogelu Data sefydliadol?
  • Beth am Iechyd a Diogelwch?

 

Cyflwyniad: 

 

Dydd Iau 28ain Ebrill: Gwella Amrywiaeth y Bwrdd, recriwtio a chadw ymddiriedolwyr
Perminder Dhillon, CAVS

Mae’r achos dros fyrddau amrywiol wedi’i wneud yn dda. Mae gwahanol sgiliau, profiadau, safbwyntiau a safbwyntiau yn cefnogi trafodaethau llywodraethu iach ac yn cyfrannu at benderfyniadau cynhwysol.

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar awgrymiadau da ar gyfer recriwtio ymddiriedolwyr o gefndiroedd amrywiol. Byddwn hefyd yn ystyried ffactorau sy’n helpu yn ogystal â ffactorau sy’n llesteirio gweithredu amrywiaeth byrddau yn llwyddiannus.

Ar ddiwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn cael holiadur byr i’w gwblhau yn eu hamser eu hunain i asesu amrywiaeth bresennol eu byrddau a sut y gallant gynllunio i adlewyrchu eu cymunedau, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid yn well wrth lywodraethu eu sefydliad.

Cyflwyniadau/Adnoddau:

 

Dydd Gwener 29ain Ebrill: Trosolwg Rhanbarthol

Prif Swyddogion ‘ Beth sy’n digwydd yn y rhanbarth‘ Hazel Lloyd Lubran (CAVO), Marie Mitchell (CAVS) a Sue Leonard (PAVS). Trosolwg byr o ddatblygiadau rhanbarthol gan Brif Swyddogion y 3 Chyngor Gwirfoddol Sirol.