Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cyllid gan Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi sefydliadau a arweinir gan y gymuned.

Ar ôl cyflwyno cynllun peilot llwyddiannus, mae Comic Relief wedi cadarnhau rownd newydd o gyllid i ariannu gweithredu a arweinir gan y gymuned gan sicrhau newid cymdeithasol cadarnhaol, parhaol ledled Cymru.

Mae partneriaid Comic Relief a Chymorth Trydydd Sector Cymru (TSSW) yn cydnabod y gwaith gwych y mae sefydliadau a arweinir gan y gymuned yn ei wneud ledled Cymru ac maent am helpu sefydliadau i feithrin eu gallu eu hunain mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol.

ARIAN AR GAEL

Mae gan Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru ddwy lefel ariannu:

Grantiau Bach – £1,000 – £10,000

Nod y gronfa hon yw sicrhau bod y grwpiau cymunedol sy’n arwain newid a thwf yn eu hardal yn cyrraedd cyllid comic rhyddhad ar lawr gwlad, gan eu galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol mewn ymateb i anghenion penodol y gymuned.

Gweinyddir Grantiau Bach gan y Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol. (CAVS yn Sir Gâr.)

Lawrlwytho yma:

DARGANFOD MWY – Gwyliwch y fideo o’n sesiwn Holi ac Ateb isod (yn Saesneg)

Dydd Mercher 18 Mai 12-1pm

Grantiau Twf Sefydliadol – £30,000 – £50,000

Wedi’i weinyddu gan CGGC, nod y grantiau ar gyfer twf sefydliadol yw rhoi cyfle i sefydliadau gael effaith strategol a chynyddu gwydnwch, er enghraifft:

 • Adeiladu ar yr hyn sy’n gweithio’n dda mewn perthynas â gweithgaredd cymunedol eich sefydliad
 • Cryfhau a mesur effaith eich gweithgaredd craidd a arweinir gan y gymuned
 • Datblygu ffyrdd newydd o weithio

 

I wneud cais am Grant Twf Sefydliadol, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Ceisiadau Amlddefnydd CGGC (MAP). Os ydych wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi trwy roi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y sgrin gartref.

Gall sefydliadau gofrestru drwy fynd i’r wefan map.wcva.cymru.

Os oes angen help arnoch i gofrestru ar MAP dilynwch y fideo hwn

Os hoffech gael eich ysbrydoli gan brosiectau a ariennir o dan gynllun peilot y Grantiau Twf Sefydliadol gallwch lawrlwytho crynodeb o gyflawniadau’r prosiect yma.

THEMÂU STRATEGOL COMIC RELIEF

Bydd pob prosiect llwyddiannus yn dangos cyfraniad at un o bedair Thema Strategol Comic Relief:

 • Mae plant yn goroesi ac yn ffynnu
  Camau gweithredu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i gyflawni eu potensial
 • Cyfiawnder rhyw
  Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched
 • Lle diogel i fod
  Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch
 • Materion iechyd meddwl
  Camau gweithredu i alluogi mynediad at gymorth a chynyddu ymwybyddiaeth

 

CYMHWYSTER

Mae sefydliadau sydd â diben â ffocws cymdeithasol ac incwm o lai na £250,000 yn gymwys i wneud cais. Mae cyfanswm o £900,000 ar gael mewn grantiau.

AMSERLEN

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor o 18 Ebrill 2022, gan gau 27 Mehefin 2022.

Y cynharaf y gellir prosiectau eu cychwyn yw 22 Awst 2022 gan ddod i ben erbyn 30 Awst 2023 fan bellaf.

CYMORTH PELLACH AR GAEL

Lefel y Grant

Arweinydd Rhanbarthol

Manylion Cyswllt

Grantiau Twf Sefydliadol

£30,000 – £50,000

Cenedlaethol

Ebost – comicreliefgrants@wcva.cymru

Gwefan – WCVA

Ffôn – 0300 111 0124

Grantiau Bach

£1,000 – £10,000

Gorllewin Cymru (Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin)

Ebost – admin@cavs.org.uk

Gwefan – CAVS