Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rôl y Swydd

Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol, brwdfrydig sy’n angerddol dros dlodi bwyd a gwastraff bwyd yng Nghymru i gyflawni’r rôl Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu. Bydd y rôl hon yn hyrwyddo ein henw da a chryfhau ein brand ymysg y cyhoedd, y diwydiant bwyd, ein haelodau elusen, y cyfryngau a rhanddeiliaid eraill.  Mae’r rôl hon yn annatod i gryfhau gallu FareShare Cymru i hyrwyddo’u gwaith a’r materion sydd ynghlwm â gwastraff bwyd a thlodi bwyd. 

 

Amdanom ni

Mae FareShare Cymru yn elusen annibynnol ac yn rhan o rwydwaith cenedlaethol FareShare UK o elusennau sy’n ailddosbarthu bwyd dros ben.  

Rydym yn mynd i’r afael gyda thlodi bwyd drwy drechu gwastraff bwyd. Rydym yn caffael bwyd dros ben o safon – gan fanwerthwyr, cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd – gan ddenu gwirfoddolwyr i ailddosbarthu i elusennau lleol a grwpiau cymunedol sy’n darparu prydau i bobl fregus (unigolion sy’n ddigartref, yn ddi-waith, unigolion wedi’u hynysu’n gymdeithasol ac sy’n gwella o gaethiwed). Mae ein bwyd yn llinell gymorth hanfodol i blant a theuluoedd, pobl gydag incwm isel, pobl sydd wedi colli’u swyddi, pobl ddigartref, ffoaduriaid, goroeswyr trais yn y cartref, pobl hŷn a gweithwyr allweddol.  

Mae hyn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan annatod o’r gwaith i gyflawni cam nesaf ein datblygiad. Mae’r swydd hon yn rôl newydd fel ymateb i dwf chwim yng ngwaith yr elusen eleni. At hyn, rydym yn rhagweld cyfleoedd newydd a chyffrous ar gyfer twf pellach yn y dyfodol. 

 

Sut i ymgeisio

Mae disgrifiadau swydd a mwy o wybodaeth ar ein gwefan, ewch i  https://fareshare.cymru/staff-vacancies/

Gofynnwn yn garedig ichi anfon copi o’ch CV a datganiad ategol at jobs@fareshare.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 ar 8 Gorffennaf 2022

 

Gwybodaeth ychwanegol

Mae mwy o wybodaeth am FareShare Cymru ar ein gwefan www.fareshare.cymru neu ar wefan FareShare UK www.fareshare.org.uk