Angen Ymddiriedolwyr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae’r Windfall Centre yn Sefydliad Elusennol.

Rydym yn elusen gofrestredig fach a chyfeillgar wedi’i lleoli yn Llandrindod sy’n cynnig cymorth therapiwtig i blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef trawma ac adfyd. Mae ein gwasanaeth yn gwasanaethu Cwm Tawe a Gorllewin Cymru. Mae gan ein tîm o therapyddion arbenigedd ym maes iechyd a datblygiad meddyliol ac emosiynol Plant a Phobl Ifanc, gan gynnwys therapi chwarae, seicotherapi celf, cwnsela a gwaith therapiwtig gyda theuluoedd.

Ar hyn o bryd rydym yn ceisio recriwtio ymddiriedolwyr newydd gydag egni a brwdfrydedd i helpu i arwain y gwaith o redeg ein busnes yn effeithlon, a gallwn sbario’r amser i fynychu cyfarfodydd ymddiriedolwyr rhwng pedair ac wyth gwaith y flwyddyn.

Cysylltwch â Kerry Hodges (Cadeirydd) yn

 kerryj.hodges@outlook.com

 gan roi ychydig o fanylion amdanoch chi’ch hun.