Rheolwr Gwasanaeth – Llanelli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Cyflog: £27,569.03

Lleoliad: Llanelli

Mae Adferiad yn darparu Llety â Chefnogaeth 24 awr dros dro i unigolion â salwch meddwl difrifol yn Llanelli, Sir Gâr. Darperir gwasanaeth Llanelli o fewn llety a rennir ar gyfer chwe oedolyn, neu i bobl yn eu cartrefi eu hunain yn yr ardal. Mae gan ein cleientiaid brofiad o salwch meddwl difrifol ac maent angen lefel ganolig o gefnogaeth i helpu gyda’u hadferiad.

Caiff y gwasanaeth ei staffio 7 diwrnod yr wythnos, ac fe’i gynigir i gleientiaid ar sail tymor byr neu ganolig, yn unol â’r angen.

Nod y Rheolwr Gwasanaeth a’r tîm staff yw i annog ac i alluogi cleientiaid i gyrraedd lefel uwch o annibyniaeth ac wedyn i hwyluso eu symudiad ymlaen i fyw yn annibynnol yn y gymuned, gan gefnogi’r mentrau llesiant sydd wedi eu hadnabod o fewn polisïau Llywodraeth Cymru a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2024.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y ddogfen: Disgrifiad Swydd

NEU ewch i: https://adferiad.org/get-involved/job-vacancies/ 

NEU ebostiwch eich CV at recruitment@adferiad.org

Bydd cyfweliadau’n cael eu trefnu wrth i ymgeiswyr addas gael eu nodi, felly fe’ch cynghorir yn gryf i wneud cais cynnar. Rydym yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag os caiff swyddi eu llenwi cyn y dyddiad cau.