Amdanom Ni

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beth yw CAVS?

Mae CAVS yn elusen annibynnol, y corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn Sir Gâr.

Mae CAVS yn cynnig gwybodaeth, arweiniad  a chefnogaeth i fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

Adroddiad Blynyddol CAVS 2022-2023

Datganiad O Genhadaeth CAVS

I feithrin, datblygu, ehangu a chefnogi trydydd sector cynaliadwy a bywiog, lle mae gwirfoddoli a gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, er budd cymunedau a dinasyddion Sir Gaerfyrddin.

I ddarparu arweiniad, cymorth a chefnogaeth i sefydliadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.  Gweithio mewn partneriaeth ac ymateb yn gadarnhaol ac yn greadigol, ein nôd yw i gryfhau a grymuso sefydliadau’r trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin.

CTSC – Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Mae CAVS yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol. 

www.cefnogitrydyddsector.cymru

Rydym yn gweithio ar draws 4 colofn i gefnogi’r trydydd sector ac yn gweithio gyda phartneriaid allweddol yn y sectorau cyhoeddus, busnes, ymchwil a hwyl.

Llywodraethu da

Gall staff datblygu CAVS eich cynorthwyo i nodi, datblygu a chofrestru’r strwythur cywir ar gyfer eich sefydliad, gallant hefyd helpu i adolygu a diweddaru eich dogfennau, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu.

Gweler ein hadran Llywodraethu Da

 • Lledaenu gwybodaeth a chyngor
 • Cyfansoddiadau a Strwythurau Cyfreithiol
 • Darparu cyfleoedd dysgu a datblygu
 • Hyrwyddo systemau sicrhau ansawdd

Cyllid Cynaliadwy

CAVS yw cefnogi sefydliadau i sicrhau a chynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i dyfu, goroesi a bod yn gynaliadwy. 

Gweler ein hadran Cyllid Cynaliadwy.

 • Lledaenu gwybodaeth a chyngor
 • Hwyluso mynediad at wasanaethau a buddion ymarferol
 • Darparu mynediad at gyllid
 • Darparu cyfleoedd dysgu a datblygu
 • Cefnogi modelau darparu gwasanaethau a mentrau newydd
 • Platfform am ddim i chwilio am arian – Cyllido Cymru

Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae CAVS yn rhoi cyfleoedd i chi rwydweithio, dysgu, cefnogi ei gilydd a rhannu arfer gorau.

Gweler ein hadran Ymgysylltu.

 • Darparu gwybodaeth a chyngor ar bolisi
 • Codi llais y trydydd sector
 • Cefnogi ymgyrchu

Gwirfoddoli

Gall Canolfan Wirfoddoli CAVS gefnogi unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli a helpu sefydliadau i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr.

Gweler ein hadran Gwirfoddoli.

 • Darparu grantiau
 • Galluogi recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr
 • Cefnogi rheoli gwirfoddolwyr
 • Hwyluso rhwydweithiau a chyfathrebu
 • Hyrwyddo cydnabod a gwobrwyo
 • Darparu cyfleoedd dysgu a datblygu

CTSC - Third Sector Online Resources

Mae CTSC wedi datblygu cyfres o wefannau sy’n darparu adnoddau ar-lein am ddim i gefnogi’r Trydydd Sector ar draws y 4 colofn hyn.

Datblygu a Dysgu

Mae CAVS yn cefnogi dysgu a datblygu yn y Trydydd Sector. Rydym wedi sefydlu porth dysgu ar-lein newydd i gefnogi gwirfoddoli a hefyd i ddarparu cyrsiau hyfforddi, gweithdai, sesiynau ymwybyddiaeth ac ati ar bynciau perthnasol.

Gweler ein hadran Dysgu.

Gwasanaethau cymorth Swyddfa CAVS

Mae CAVS hefyd yn darparu nifer o wasanaethau ymarferol gan gynnwys benthyg offer hyfforddiant, a hurio ystafell gyfarfod yn y swyddfa yng Nghaerfyrddin. Ewch i Gwasanaethau cymorth Swyddfa CAVS.

(Nid ydym yn gallu darparu’r gwasanaethau hyn ar hyn o bryd oherwydd y pandemig. )

Aelodaeth CAVS

Mae aelodaeth CAVS yn agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio, neu’n darparu gwasanaethau, yn Sir Gâr.  Ewch i Aelodaeth CAVS  

CCB CAVS a Adroddiad Blynyddol 2023

Cynhaliodd CAVS ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Y Mwnt ddydd Iau 23 Tachwedd 2023.

Roedd y cyfarfod hefyd yn cynnwys crynodeb o waith CAVS dros y flwyddyn ddiwethaf ac amlinelliad o’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2022-23 ar gael i’w lawrlwytho isod:

CAVS AB 22-23 CYMRAEG

CAVS AR 22-23 ENGLISH