Gwirfoddoli ieuenctid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Gwirfoddoli i bobl ifanc:

Mae manteision gwirfoddoli yn ddigonol ac wedi’u dogfennu’n dda. Mae hyn efallai yn arbennig o wir yn achos pobl ifanc. Nid yn unig y gallant ychwanegu rhywfaint o brofiad bywyd go iawn at eu CV, ond gall gwirfoddoli hefyd roi hwb i’w hyder, ychwanegu at eu set sgiliau, a hyd yn oed ddarparu hobïau newydd.

Mae CAVS mewn nifer o ffyrdd yn annog Gwirfoddoli Ieuenctid, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

 • Mae gennym gysylltiadau ag ysgolion, colegau a champysau Prifysgol yn y rhanbarth, ac rydym yn mynychu digwyddiadau fel Ffeiriau ’Freshers’ i hyrwyddo ac annog gwirfoddoli ymhlith pobl iau.

 

 • Grant dan Arweiniad Ieuenctid

  Gan weithio ar y cyd â Thîm Cyfranogiad Ieuenctid Cyngor Sir Caerfyrddin, rydym yn dosbarthu’r Grant dan Arweiniad Ieuenctid yn flynyddol. Mae panel sy’n cynnwys pobl ifanc o bob rhan o’r sir yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am y gronfa, yn amrywio o sut i hysbysebu, meini prawf cyllido, a dulliau ymgeisio, i farnu’r ceisiadau.

  Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae’r grant yn agored i grwpiau o bobl ifanc, gyda’r nod o annog a meithrin gwirfoddoli ieuenctid ar bob lefel. Felly mae’r bobl ifanc yn gyfrifol am wneud y cais, rheoli’r cyllid, cyflawni’r prosiect ac adrodd ar ei ganlyniadau.

  Mae prosiectau a ariannwyd yn flaenorol trwy’r Grant dan Arweiniad Ieuenctid wedi cynnwys sesiynau digidol wythnosol dan arweiniad pobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, gan edrych ar gysylltu â thrigolion hŷn yn ystod pandemig Covid, a Gweithdai Dawns Ar-lein i bobl ifanc;

  Gwyliwch y dudalen hon i gael newyddion am Grant dan Arweiniad Ieuenctid eleni!

 

 • Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid

  Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid i CAVS gan Raglen LEADER LEADER Programme (gov.wales) i benodi Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid.

  Bydd y swyddog hwn yn gweithio’n agos gyda’r holl sefydliadau sy’n ymwneud ag ieuenctid, gan gynnwys ysgolion a cholegau, i feithrin mwy o werthfawrogiad o wirfoddoli ymhlith pobl ifanc.