Rhwydwaith Bwyd

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr

Mae Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr ar gyfer unrhyw un yn y sir sy’n helpu i fwydo ei thrigolion

Rydym yn ymuno gyda’n gilydd ledled y Sir i frwydro yn erbyn tlodi bwyd. 

Y cyfarfod cyntaf a gynhaliwyd ar Chwefror 10fed 2021 gyda dros 60 o gyfranogwyr yn cyfrannu.

Prif egwyddorion y rhwydwaith yw Cysylltu ag unigolion o’r un anian i liniaru tlodi bwyd ar draws y sir; Rhannu adnoddau, sgiliau, profiad, gwybodaeth a gwirfoddolwyr, a chefnogi ei gilydd i gefnogi ein dinasyddion.

Mae croeso i chi ymuno â ni. (Gweler isod)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: Jamie.Horton@cavs.org.uk

Ein Gweledigaeth

“Ein gweledigaeth yw i drigolion Sir Gaerfyrddin allu cael gafael ar fwyd da, glân a theg gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i rymuso ffyrdd iachach o fyw”

Ein Cenhadaeth

“Datblygu rhwydwaith cydlynol o aelodau sy’n gallu cefnogi darpariaeth bwyd cynaliadwy drwy gysylltu â’i gilydd a’r gymuned, rhannu adnoddau ac arfer gorau a chefnogi ei gilydd i gynnig llwybr cynhwysfawr ac urddasol i’r rhai sydd mewn perygl/ansicrwydd o dlodi bwyd”.

Ein Gwerthoedd

“Gweithio mewn modd cydweithredol i gynnal gweledigaeth a phwrpas y rhwydwaith. Hyrwyddo caredigrwydd a goddefgarwch yn ein harferion, bod yn dryloyw a gweithredu’n onest. Rydym yn cydnabod yr angen i addasu i dirwedd ac anghenion newidiol ein cymuned”.

Rydym yn cynrychioli’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled Sir Gaerfyrddin ac yn ymrwymo i weithio mewn partneriaeth.
 

Ymunwch â'r Rhwydwaith Bwyd

I ymuno â’r Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr:

Cyfarfodydd sydd i ddod a chyfarfodydd blaenorol

Cylchlythyr Rhwydwaith Bwyd (yn Saesneg)

Ffurflenni atgyfeirio

Adnoddau

Gwybodaeth ddefnyddiol am wahanol bynciau.

Dolenni Allanol